Mẫu bản kiểm điểm đảng viên năm 2018 dành cho đảng viên chính thức

Mẫu bản kiểm điểm dành cho đảng viên chính thức là một biểu mẫu cần thiết và quan trọng đối với mỗi người đảng viên để đánh giá và soi xét bản thân trong một năm qua đã cống hiến những gì và những mặt còn hạn chế để năm mới sẽ khắc phục và phát huy hơn nữa. Các bạn hãy cùng tham khảo cách hoàn thành bản kiểm điểm mà chúng tôi chia sẻ dưới đây nhé!

Đảng viên tự nhận mức xếp loại một trong 4 mức sau.

1. Xếp loại chất lượng Đảng viên

  • Mức 1: Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
  • Mức 2: Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
  • Mức 3: Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ.
  • Mức 4: Đảng viên vi phạm tư cách hoặc không hoàn thành nhiệm vụ.

2. Xếp loại chất lượng cán bộ, công chức (gồm 4 mức) đối với chi bộ cơ quan và các chi bộ trường học

  • Hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ.
  • Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ.
  • Hoàn thành chức trách, nhiệm vụ.
  • Chưa hoàn thành chức trách, nhiệm vụ.

3. Viết bản kiểm điểm theo hướng dẫn sau

Đối với Đảng viên không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý.

a. Về tư tưởng chính trị: Sự trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; việc chấp hành, bảo vệ, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm và chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; ý thức, trách nhiệm và thái độ trong đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng cách mạng; tinh thần học tập nâng cao trình độ, hiểu biết và nâng cao trình độ của bản thân.

b. Về phẩm chất đạo đức, lối sống: Kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tinh thần đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa các nhân, lối sống thực dụng, nối không đi đôi với làm; đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân; việc giữ gìn đạo đức lối sống và phát huy tính tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của người đảng viên; việc chấp hành quy định về những điều đảng viên không được làm; tính trung thực khách quan trong tự phê bình, phê bình và xây dựng đoàn kết nội bộ.

c. Về thực hiện chức trách và nhiệm vụ được giao: Tinh thần trách nhiệm, kết quả và mức độ hoàn thành, chức trách và nhiệm vụ được giao; ý thức xây dựng tổ chức đảng, chính quyền các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương, cơ quan đơn vị.

d. Về ý thức tổ chức kỷ luật: Việc chấp hành sự phân công của tổ chức; ý thức chấp hành quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú; tinh thần cầu thị, lắng nge, tiếp thu và tự sữa chữa khuyết điểm sau tự phê bình và phê bình; việc thực hiện chế độ sinh hoạt Đảng.

Hi vọng với bài viết mà chúng tôi chia sẻ bạn đã biết cách viết bản kiểm điểm rồi nhé. Hãy luôn là một người đảng viên gương mẫu và có ích cho nhân dân nhé!