Mẫu giấy giới thiệu người vào đảng chính thức năm 2018

Giấy giới thiệu người vào đảng là một trong những mẫu cần thiết và quan trọng đối với những người muốn được kết nạp đảng viên. Mời các bạn cùng tham khảo cách viết giấy giới thiệu dưới đây nhé

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
GIẤY GIỚI THIỆU NGƯỜI VÀO ĐẢNG MẪU 3 - KNĐ                 Kính gửi: Chi ủy:...................................................
Đảng uỷ Trường Đại học Kinh tế quốc dân
Tên tôi là: ................................................................................., sinh ngày........ tháng......... năm .........
Vào Đảng ngày..... tháng..... năm......, chính thức ngày....... tháng....... năm........
Chức vụ hiện nay trong Đảng:..............................., chính quyền..............................., đoàn thể......................
Quê quán:...................................................................................................................
Đang sinh hoạt tại chi bộ..............................................................................................
Ngày.........tháng..........năm...........được chi bộ phân công giáo dục, giúp đỡ quần chúng phấn đấu vào Đảng; nay xin báo cáo chi bộ những vấn đề chủ yếu về người phấn đấu vào Đảng như sau:
- Về lý lịch:
Những đặc điểm chính cần lưu ý:...................................................................................
....................................................................................................................................
- Những ưu, khuyết điểm chính:
(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng)...........
....................................................................................................................................
Đối chiếu tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, tôi giới thiệu với chi bộ xem xét, đề nghị kết nạp quần chúng vào Đảng.
Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về sự giới thiệu của mình.
  .................., ngày....tháng......năm 20.........                                                                  Đảng viên giới thiệu(Ký và ghi rõ họ, tên)

Trên đây là hướng dẫn ghi giấy giới thiệu người vào đảng chính thức đầy đủ và đúng chuẩn. Hi vọng với mẫu giấy này bạn sẽ sớm được kết nạp vào hàng ngũ của đảng để cống hiến tài năng của mình cho đất nước nhé.